[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
19 November 2018, 06:55:14

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
7107 aantal berichten in 575 topics door 19 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Paul van Buitenen
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Recente berichten
Pagina's: [1] 2 3 ... 10

 1 
 Gepost op: 17 November 2018, 12:13:40 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius
https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/(....)

Bij de ambtenaren zat de know-how bij de directeur van de Enschedese Bouwdienst de heer F. van Aggelen en bij de bestuurders alstoen bij wethouder en tevens loco-burgemeester van Enschede de heer mr. dr. E. Helder.  De heer Helder had een zware portefeuille en daarnaast was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Twente en gelijktijdig ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Almelo en rechtbank Zwolle. De heer mr. Hoogmoed taxateur was ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Almelo.

 

Het is dan ook onbegrijpelijk waarom naast de heer Mans ook de heer Helder het Wvg-besluitvormingsproces van 1997 en de daarbij behorende stukken en informatie niet openbaar hebben gemaakt en niet hebben gemeld bij de Commissie Oosting, althans zulks valt niet te distilleren uit het eindrapport van de Commissie Oosting. In een eerdere hoorzitting heeft reclamant Bakker de Enschedese bezwaarschriften reeds verzocht om de heer Mans op te roepen om te verschijnen voor de Commissie om te worden gehoord en inlichtingen te verstrekken. Helaas is de Enschedese bezwaarschriftencommissie alstoen daartoe niet overgegaan.


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/

 2 
 Gepost op: 17 November 2018, 10:22:37 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius
https://twitter.com/RudiBakker/status/1063709632026300416


Rudi Bakker
‏ @RudiBakker
54m54 minutes ago

Heden vond de rechtszitting plaats bij de RB ZWolle in de #Vuurwerkramp-Wet voorkeursrecht gemeenten zaak mbt de oud eigenaar H.S. en @Gem_Enschede

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/

Zie artikel, Gerommel in de rampnacht, dat aan de Rechtbank
getoond. Uitspraak over 6 weken!


https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/


Heden vond de rechtszitting plaats bij de Rb-Overijssel in de Vuurwerkramp-Wvg zaak.
16-11-2018 17:57

Na het stellen van vragen aan beide partijen (Gemeenteraad Enschede en dhr. R. Bakker) door de voorzittende rechter mr. Bunt hield de raadsman van Bakker een pleidooi aan de hand van een pleitnota welke u hier onderstaand aantreft .

 

Pleitnota van jur. adv. J.P.E. Baakman namens dhr. R.J. Bakker uit Enschede

inzake transparantie Wet Voorkeursrecht Gemeenten-besluit Enschede 2 juni 2017

alstoen gevestigd o.a. op perceel grond aan de Tollensstraat (SEF-Locatie)

 

Rechtbank Overijssel

Sector Bestuursrecht

Zitting d.d. 16 november 2018

Aanvang: 12.00 uur

 

Zaakno.: ZWO 18 / 1212

 

Eiser : De heer R.J. Bakker wonende te Enschede

Gemachtigde: Jur. adv. J.P.E. Baakman

Verweerder : College/Gemeenteraad van Enschede

Gemachtigde: …………………………………..

 

M. de Bestuursrechter,

 

Door het Enschedese gemeentebestuur is op 21 juni 2018 een ongedateerde beschikking op bezwaar verzonden onder nummer BZ.1.18.0191.001 / 1800007760 aan dhr. Bakker (gemachtigde). Daartegen is tijdig gemotiveerd pro-forma en aanvullend beroep ingesteld.

 

De dato 18 sep. 2018 liet de Enschedese gemeenteraad (verweerder) een 12 punten tellend verweerschrift bij uw Rechtbank inkomen waartegen door Bakkers gemachtigde tijdig een puntsgewijze memorie heeft ingediend luidende :

 

1 Het mandaatbesluit-2018 waar de gemeente zich op beroept was niet bijgevoegd.

   Eveneens was niet bijgevoegd het Raadsdelegatiebesluit 2017

 

2 Niet wordt verwezen naar een eigen overweging in de heroverweging.

 

3 Een verslag c.q. PV van hoorzitting maakt onderdeel uit van het besluit. Het in gedeeltes

   toezenden van de beschikking frustreert de door de wetgever vastgestelde beroepstermijn.

 

4 De twijfels t.a.v. de onafhankelijkheid van de Commissie zijn reeds vervat in het

   beroepschrift en zijn niet weersproken in het verweerschrift.

 

5 Alle hoofdlijnen van het gesprokenen zijn niet in het verslag opgenomen *

 

6 De gemeenteraad heeft t.b.v. de hoorzitting m.b.t. de te nemen beschikking op bezwaar geen

   verweerschrift ingediend omdat - aldus de Commissie - de Commissie zelf de procedure

   bepaalt. De Enschedese bezwaren-commissie i.c.  bestaande uit ambtenaren van omliggende

   gemeenten hebben geen blijk gegeven kort te sluiten met de griffier van de gemeente. De

   verwijzing naar de pleitnota van de Enschedese ambtenaar is zonder kortsluitingoverleg met

   die raad slechts het vertolken van een eigen juridisch-strategische standpunt.

 

7 In het advies van de Commissie wordt niet verwezen naar de eigen voorgedragen en

   overgelegde pleitnota van reclamant Bakker* In vervolg daarop overlegt de behandelend

   ambtenaar ook niet het afschrift van geduide pleitnota aan uw Rechtbank.

 

8 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt zijdens eiser hier herhaalt.

 

9 In de stukken is wel een verwijzing naar de raadscommissievergadering opgenomen.

 

10 Zie o.a. hierboven onder punt 7

 

11 Datgene wat in bezwaar en beroep is gesteld wordt niet weersproken door de Enschedese

 gemeenteraad.

 

12 Het betreft geen uitbreiding van het wob-verzoek.

 

Zoals reeds geduid door Bakker in het beroepschrift heeft de gemeente Enschede ook nagelaten om afschrift van de beweerdelijke geplaatste advertentie in de TC-Tubantia te overleggen

 

De Enschedese gemeenteraad heeft ten onrechte de CD waarop de gemeenteraad het hoorzittingsverslag heeft opgenomen  niet aan uw Rechtbank overgelegd terwijl de Hoge Raad al op 20 december 2013 heeft overwogen dat onder stukken als bedoeld in artikel 8:42, van de Awb ‘mede zijn verstaan afdrukken van in elektronische vorm vastgelegde gegevens.

 

De Hoge Raad overweegt vervolgens op 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672 dat de verplichting uit artikel 8:42 Awb ook voor digitale gegevens geldt. Verder concludeert de Hoge Raad dat de strekking van artikel 8:42 lid 1 Awb  dat voor digitale gegevens geldt dat zij in beginsel alleen op de zaak betrekking hebben voor zover zij van belang en raadpleegbaar zijn met het oog op de aan de orde zijnde zaak. Deze gegevens vormen het op de zaak betrekking hebbende ‘stuk’, dat in de vorm van een afdruk of op een andere geschikte wijze ter beschikking moet worden gesteld. Daarbij is niet van belang of de desbetreffende gegevens worden ‘opgehaald’ uit één bestand of uit meerdere bestanden, waarvan akte .

 

Het ligt in de rede dat m.b.t. de vuurwerkrampzaak een parlementaire enquête zal worden gehouden. Eerst zal op 6 december 2018 in Den Haag een zogeheten voorzitting t.o.v. de 2e- Kamer Commissie Justitie & Veiligheid te Den Haag worden gehouden alwaar onderzoeker Paul van Buitenen zal worden gehoord en zijn onderzoeksbevindingen vervat in 1100 blz. tellende review zal toelichten. 

 

Tot zover in eerste termijn.   

Paul Baakman

Raadsman-gemachtigde 

........................................

 

De rechter deelde mede dat hij binnen 6 weken schriftelijk uitspraak zal doen.

 

 

Opm.: EMLS

Boven genoemde pleinotities moeten worden gelezen in samenhang met het gestelde in

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-waarom-bleef-de-gemeentelijke-besluitvorming-rondom-vestiging-van-het-voorkeursrecht-18-jaar-onder-de-pet-de-nieuwe-enschedese-gemeenteraad-is-politiek-verantwoordelijk-waarom-zwijgt-nog-steeds-de-enschedese-gemeenteraad/

 

Zie ook: https://rudibakker.nl/

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 november 2018


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/heden-vond-de-rechtszitting-plaats-bij-de-rb-overijssel-te-zwolle-in-de-vuurwerkramp-wvg-zaak/

 3 
 Gepost op: 15 November 2018, 13:31:49 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylviusChrono Vuurwerkramp Kamer (def.)

    Published on November 14, 2018

Paul van Buitenen
Investigator Fireworks disaster 2000 Enschede (NL).
17 articles

2

    3

Write an article

Op 6 december as. zit ik in de Tweede Kamer bij de commissie Justitie & Veiligheid. Heb hen dinsdag een 30 pagina's tellende chronologie over de Vuurwerkramp gestuurd. Deze is door mij gereconstrueerd op basis van reviewbevindingen. Waarover gaat het?

   
 Vuurwerkregelgeving (1996-2000) in Nederland vóór de ramp. De strijd tussen twee betrokken ministeries (VROM en V&W) en de daaruit resulterende wanorde.
   
S.E. Fireworks (vóór 1998) de overname. Er heerst illegaliteit.
   
S.E. Fireworks (1998-2000), tussen overname en ramp: succes, sabotage en vergunningverlening: Nieuwe gegevens boven water.
   
 Vuurwerkramp (13 mei 2000): het werken op de rampdag, het vroegere vuurwerk en de betekenis van het brandweeroptreden.
   
 Nederlandse overheid (14 mei 2000) reageert onmiddellijk met ingraven en rugdekking zoeken. Preparatie van dossiers, aangeven gewenste onderzoeksuitkomsten.
   
Openbaar Ministerie (23 mei 2000) in de tunnel. Tien dagen na de ramp staat de Officier van Justitie schuimbekkend voor een Fireworks directeur te tieren dat hij hem wel klein krijgt. Het OM blijkt in een tunnel te zitten.
   
Klusjesman Fireworks (aug. 2000). Hij was op het terrein, maar van het OM hoeft hij niets te verklaren; het OM verschaft hem een 2 jaar durend zwijgrecht.
   
Ministerie van Justitie (sept. 2000). Op ministerie vindt bijeenkomst plaats waarbij het scenario van escalatie van brand naar ramp wordt bepaald. Dit is lang vóór beëindiging van de onderzoeken. Daarvoor ontbrekend bewijs moet nog worden samengesteld.
   
Kandidaat-brandstichter (okt. 2000). Het OM tipt de politie op een geschikte aangever. Als het Tolteam niet aanslaat worden niet kloppende kenmerken opgelost doordat de door het OM aangebrachte aangever zich spontaan meldt.
   
Regie door college Pg's (2000-2018). Het college van procureurs-generaal bemoeit zich met vervolgingsbesluiten, formuleren onderzoeksopdrachten, aanwijzen onderzoekers, belasteren klokkenluider en geheim houden van documenten.
   
 Commissie Oosting (febr. 2001). Oosting brengt rapport uit, afgestemd met OM, NFI en TNO. Contra-expertises die extra gewicht moeten geven blijken niet te bestaan. schuld wordt bij Fireworks gelegd, buiten mandaat, nog vóór de rechter beslist.
   
Mans in de gemeenteraad (maart 2001). Burgemeester Mans misleidt de gemeenteraad van Enschede. Kernpunten gemeentelijk handelen verkeerd weergegeven. Mans komt er mee weg door coalitieafspraken college.
   
 Verantwoording aan Tweede Kamer (april 2001). De antwoorden van het kabinet aan de Tweede Kamer zijn niet informatief, maar juist gericht op verhulling van informatie. Ook de bewindslieden komen er mee weg.
   
Rechtbank Almelo (april 2002) spreekt een moedig vonnis uit tegen de Fireworks eigenaren. Hoewel de veroordeling niet terecht is (review), is het oordeel wel mild. De rechtbank gaat niet mee in de wilde beschuldigingen van het Openbaar Ministerie en kent strafvermindering toe vanwege de keuzes van het OM.
   
Klokkenluiders politie Twente (mei 2002). Twee rechercheurs melden misstanden uit het strafrechtelijk onderzoek bij de nieuw aangetreden korpschef politie Twente. Met deze melding wordt verkeerd, onzorgvuldig en nalatig omgesprongen. Ondanks belofte dat er naar de klachten gekeken zal worden, zien de melders niets in de praktijk. Onechte bewijsmiddelen blijven onderdeel uitmaken van het dossier.
   
Onschuldig veroordeeld (aug. 2002). André de Vries, die aan zijn haren als verdachte is binnengehaald, die nooit heeft geweten wat hem overkwam, die als kwetsbare verdachte op oneigenlijke wijze is verhoord, wordt veroordeeld: 15 jaar cel!
   
 Nogmaals de klok luiden (nov. 2002). Beide rechercheurs zien zich genoodzaakt hun melding te formaliseren en aan te dringen op indiening bij het gerechtshof.
   
Tegenacties Openbaar Ministerie (14.1.2003). De korpschef vraagt aan de advocaat-generaal van het Hof om naar de aantijgingen te kijken. De insteek van de AG is het onderuithalen van de beide rechercheurs. De advocaat-generaal levert eenzijdige kritiek op de melders en doet geen poging tot waarheidsvinding. Hij schrijft dat beide melders afzien van een getuigenverklaring en denkt hen uit het proces te hebben geëlimineerd.
   
Regiezitting gerechtshof (24.1.2003). Door een lek vanuit justitie en daaropvolgende actie van mr. Plasman (verdediging Fireworks/Bakker) wordt het Hof geconfronteerd met het feit dat het OM probeerde cruciale informatie achter te houden voor het Hof. De advocaat-generaal wordt bevolen de ontbrekende stukken toe te voegen. Niets van dit incident is terug te vinden in stukken van het OM of het tussenarrest van het Hof.
   
 Brief aan minister Donner (28.1.2003). Mr. Plasman schrijft noodgedwongen een alarmbrief aan de minister van justitie Donner, waarin hij schrijft dat 2 rechercheurs grove onregelmatigheden hebben gemeld binnen het strafrechtelijk onderzoek en dat de advocaat-generaal deze informatie heeft willen weghouden bij het gerechtshof. Hij verzoekt Donner om een rijksrechercheonderzoek. Mr. Plasman krijgt een bevestiging van ontvangst en hoort verder niets meer op zijn brief.
   
 Klokkenluiders getuigen bij Hof (13.3.2003). De beide rechercheurs leggen een verklaring onder ede af betreffende achterhouden bewijzen, valse bewijzen, belastend materiaal dat niet is onderzocht, mogelijke regie door college Pg's en valsheid in geschrifte.
   
Vrijspraak André de Vries (12.5.2003). Het gerechtshof besluit daarop dat de door het OM aangevoerde bewijzen tegen De Vries ondeugdelijk zijn gebleken en spreekt De Vries wegens gebrek aan bewijs vrij.
    Verzwaarde veroordeling Fireworks (12.5.2003). In tegenstelling tot de rechtbank Almelo neemt het Hof Arnhem de verregaande tenlasteleggingen van het OM wél over en verzwaart de veroordeling van de Fireworks directie naar 'dood door schuld'. Alle 7 tenlasteleggingen en 14 bewijsmiddelen zijn in de review weerlegd.
   
 Bureau Interne Zaken (16.11.2003). Op advies van het OM wordt een tuchtrechtelijk onderzoek gelast door de de korpsleiding naar het Tolteam. In werkelijkheid blijkt de leiding hiermee beide klokkenluiders uit te willen schakelen. Het BIZ doet zijn werk echter 'te goed' en als zij eerder achtergehouden informatie alsnog ontvangen, schrijven zij aan burgemeester Mans dat zij vermoeden dat politie en OM de rechterlijke macht bewust hebben misleid.
   
 Rijksrecherche (inschakeling 28.11.2003). Burgemeester Mans contacteert minister Donner. Die laat via college Pg's de rijksrecherche inschakelen. BIZ moet stoppen met onderzoek en alle spullen bij de rijksrecherche inleveren. Vanwege de benaderingswijze van de rijksrecherche stelt het BIZ een kopie van het dossier veilig op een geheime plaats. Het BIZ krijgt de indruk dat de rijksrecherche er alles aan doet om de BIZ-conclusie onderuit te halen. De waarheidsvinding is daaraan ondergeschikt gemaakt.
   
 Rijksrecherche (rapport 7.6.2004). Het rijksrechercherapport stelt geen enkele bevestiging te hebben gevonden van misleiding van de rechterlijke macht, maar levert wél materiaal aan voor een meineedklacht tegen een van de melders. Uit de review blijkt dat zij niet aan waarheidsvinding hebben gedaan en niet hebben voldaan aan de onderzoeksopdracht.
   
TNO-Vuurwerkproeven (2003-2006). In 2001 doet TNO een voorstel aan de EU voor vuurwerktesten op grote schaal. Immers, zo schrijft TNO, uit de classificatie en hoeveelheid vuurwerk is zo'n explosie niet te verwachten. Tegelijkertijd levert TNO aan het OM als resultaat dat de explosies te wijten waren aan 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk. TNO klantvriendelijk? Bij de proeven in oktober 2005 explodeert onverwacht een container met als klasse 1.4 (licht) geëtiketteerd vuurwerk. Volgens TNO een vergissing, volgens mij niet. TNO rapporteert dat het zwaar vuurwerk was; volgens hen niets aan de hand. Dit wordt opgevolgd.
   
Rol minister Remkes (2002-2007). In zijn circulaires en brieven aan Tweede Kamer, besturen van gemeentes en brandweerkorpsen verkondigt Remkes dat het blussen van vuurwerk 'routine blusacties' zijn en blijven. Hij suggereert dat het buitenland afwijkt omdat Nederland voorop loopt.
   
Rol minister Donner, (2002-2006). De Kamer is door Donner misleid betreffende de onderzoeken van Bureau Interne Zaken en de Rijksrecherche. Ook wimpelde hij vragen over de positie van beide klokkenluiders af met ongepaste argumenten. Ik vermoed dat Donner een belangrijke rol speelde bij de regie over het strafrechtelijk proces en het ontbreken ervan. Dat baseer ik op de samenloop van zijn functies, informatiepositie en gedragingen betreffende het dossier.
 
  Nieuwe aanwijzingen (2010). In april 2010 komen zoveel nieuwe aanwijzingen naar boven (getuigenverklaring, boek en Tv-uitzendingen) dat het OM mogelijk zaken heeft laten liggen bij het strafrechtelijk onderzoek. Het OM ontkomt er niet aan om een nieuw oriënterend feitenonderzoek te openen.
   
 Feitenonderzoeken (2010-2012). De ontmanteling van de nieuwe feiten gebeurt in fases. Het onderzoek, zonder opsporingsbevoegdheden, wordt uitgesmeerd over drie fases: Esaltato 2010, VerEsal 2011 en Daslook 2012. Steeds wordt een ander OM en een ander politiekorps met de inventarisatie belast, met steeds het college van Pg's als opdrachtgever. De onderzoeksopdracht wordt steeds verder beperkt en een cruciale getuige wordt psychologisch onbetrouwbaar verklaard. Hoopvolle signalen uit de onderzoeken worden gesmoord. Informeel wordt naar het college Pg's gewezen. De HOvJ, verantwoordelijk voor VerEsal, is nu benoemd als hoofd van het Huis voor de Klokkenluiders. Kafka in de polder?
   
Wéér de rijksrecherche doofpot (2012). Het laatste feitenonderzoek wordt uitgevoerd door de rijksrecherche. Op speciaal verzoek van het college Pg's met dezelfde mensen als in 2004 (sic!). De drie laatste openstaande aanwijzingen blijken fake te zijn en kunnen zonder onderzoek worden opgelost. Toch duurt het een jaar voordat dit resultaat bekend wordt gemaakt.
   
Blusvoorschriften (2000-heden). Er bestaan tegenstrijdige blusvoorschriften voor vuurwerk in de verschillende veiligheidsregio's in Nederland. In sommige regio's lopen de brandweerlieden levensgevaar omdat zij de BZK-voorschriften moeten volgen, in andere regio's heeft men de voorschriften aangescherpt door offensief optreden (blussen) te vervangen door defensief optreden (evacueren, afstand houden en uitbreiding brand voorkomen).
   
Rol minister Grapperhaus (2018). Met de recente antwoorden (6 juni jl.) en Kamerbrief (7 november jl.) van minister Grapperhaus zijn twee problemen. Ten eerste neemt hij klakkeloos de foutieve standpunten van minister Remkes over en ten tweede misleidt hij (m.i.) de Kamer daarbij door drie onwaarheden te verkondigen.

 4 
 Gepost op: 12 November 2018, 13:14:41 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius
https://twitter.com/ImagineIC/status/1061929074136924161

. Van der Velde “Een tentoonstelling kan helpen bij het verwerken van een indringende ervaring”

 5 
 Gepost op: 10 November 2018, 13:04:38 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door dianap
Paul van Buitenen, nummer 11 is ook ZEER interessant. Andre de Vries totaal onschuldig, maar een zondebok.

Voor PRESTIGE van de overheid, wordt er een doodgewone burger geslachtofferd, gewoon kansloos 15 jaar de bak in, willens en wetens.  Paul, je bent goed bezig!! Ik kijk uit naar de volgende stappen!


14. Destructie door Advocaat-generaal

    Gepubliceerd op 9 november 2018

Paul van Buitenen
Rapporteur Vuurwerkramp Enschede
15 artikelen

1

    1

Artikel schrijven

    Mei-Memo (27.5.2002). Beide klokkenluiders Paalman en De Roy van Zuydewijn zien met lede ogen de aandachtsvestiging, het parallelle onderzoek, de arrestatie en de verlenging gevangenhouding van de verdachte André de Vries met behulp van ongeoorloofde bewijstechnieken. De Vries dreigt te worden veroordeeld. Als dan een nieuwe korpschef aantreedt benaderen zij hem en delen zij hun zorgen met hem over de gebrekkige rechtsgang. De nieuwe korpschef nodigt hen uit om hun bezwaren op papier te zetten, persoonlijk aan hem, zonder terughoudendheid en zonder formele bewoordingen. Dit wordt het zogeheten Mei-Memo. Snel in emotionele bewoordingen op papier gezet, maar in veilige handen bij de korpschef. Tenminste, daar dachten zij op te kunnen vertrouwen. De Korpschef overhandigt dit persoonlijk en vertrouwelijk bedoelde Mei-Memo echter, zonder voorafgaand overleg met de melders, aan de leiding van het Tolteam en ook aan het Openbaar Ministerie. In de daaropvolgende bijeenkomst tussen de melders en de betrokken leiding en het OM worden zij beschuldigd van deloyaal gedrag. Toch belooft men nog eens naar de klachten te zullen kijken. (PvB: waarmee beide melders zich verder koest houden in de hoop op correctieve actie.)
    Veroordeling (22.8.2002). De klokkenluiders horen echter niets meer van de leiding. Het ontoelaatbare bewijs blijft gewoon in het procesdossier, waaronder een getuigenverklaring die meinedig is (het OM weet dat). André de Vries wordt op basis daarvan veroordeeld tot 15 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Uit mijn review zal achteraf blijken dat De Vries niets, maar dan ook helemaal niets met de ramp te maken heeft gehad. De beide melders staan nu voor een verlammende keuze. Het erbij laten zitten is nauwelijks een optie, maar nog verder gaan dan de korpschef betekent zeker grote problemen. Zij vragen voorzitter Joop Vogel van hun politievakbond (ACP) om raad. Die gaat nogmaals met de korpschef praten en hij zorgt er voor dat beiden een advocaat krijgen toegewezen, mr. John Peters.
    Proces-verbaal (29.11.2002). De advocaat raadt beide melders aan om hun bezwaren officieel vast te leggen in een ambtsedig opgemaakt 'Proces-verbaal van Verrichtingen en Bevindingen'. Dat doen zij en dit proces-verbaal gaat naar de korpschef.
    Advocaat-generaal (14.1.2003). De korpschef vraagt aan de advocaat-generaal van het gerechtshof Arnhem waar het hoger beroep dient van alle strafzaken van de ramp, om naar de aantijgingen van beide melders te kijken. De korpschef geeft echter aan de advocaat generaal alleen het kwetsbare Mei-Memo, dat als persoonlijke notitie voor hem was bedoeld. Het veel sterkere officiële proces-verbaal stuurt hij niet naar de advocaat-generaal. Deze zegt naar het Mei-Memo te hebben gekeken met het oog op de waarheidsvinding (??) en concludeert dat beide melders niet goed op de hoogte zijn, te snel conclusies trekken en zaken suggereren zonder onderbouwing. Hij ziet geen enkele aanleiding tot bijsturing of nader onderzoek. (PvB: In mijn reviewrapport fileer ik de zogenaamde 'weerlegging' van de advocaat-generaal; er blijft niets van over.)
    Regiezitting: Het voorspel (17.1.2003). Dit is een dramatische episode uit het dossier. De advocaat van beide melders (mr. Peters) wil in het belang van zijn cliënten niet dat zij zelf contact zoeken met de advocaat-generaal (AG), door rechtstreeks, met passeren van de korpschef, aan de advocaat-generaal het formele proces-verbaal te geven, dat een veel objectievere weergave is van de beschuldigingen. De advocaat van S.E. Fireworks directeur Bakker (mr. Plasman) krijgt echter rond 17 januari 2003, via een lek bij justitie, de 'weerlegging' van de advocaat-generaal in handen. Hij vraagt aan het OM om de beide klokkenluiders Paalman en De Roy van Zuydewijn als getuigen toe te laten en schrijft tevens een commentaar op de 'weerlegging' van de advocaat-generaal. De advocaat-generaal wil beide melders echter niet als getuigen bij het Hof en wijst dit verzoek af. Hij schrijft mr. Plasman dat de kritiek van beide klokkenluiders een misverstand is en dat hij (AG) deze heeft kunnen weerleggen. Ook schrijft de AG dat beide klokkenluiders afzien van verdere actie. De AG weet echter nog niet dat mr. Plasman deze 'weerlegging' reeds in zijn bezit heeft en er inmiddels een commentaar op heeft geschreven. Mr. Plasman checkt bij zijn collega mr. Peters of het klopt wat de AG stelt. Mr. Peters verzekert hem echter dat beide klokkenluiders na beraad wel degelijk willen doorzetten met hun melding en zeker gehoor zullen geven aan een getuigenoproep.
    Regiezitting Hof: De verrassing (24.1.2003). Bij aanvang van de regiezitting van het Hof vraagt mr. Plasman het woord. Hij overhandigt, tot verrassing van het OM, de korpsleiding en het Hof, aan het Hof het ambtsedig opgemaakt proces-verbaal van beide klokkenluiders en hij overhandigt daarbij zijn commentaar op de door de advocaat-generaal geschreven 'weerlegging' van de meldingen van beide klokkenluiders. Het Hof blijkt niet bekend met deze stukken en schorst onmiddellijk de zitting om opheldering te vragen aan de advocaat-generaal. Bij hervatting draagt het Hof de advocaat-generaal op de ontbrekende stukken alsnog toe te voegen aan het gerechtsdossier. (PvB: Hieruit blijkt dat de advocaat-generaal niet alleen de beide klokkenluiders had willen weghouden als getuigen, maar ook dat hij daartoe zelfs, voor de rechtspleging essentiële, stukken heeft achtergehouden voor het gerechtshof. Toch is van dit ernstige incident niets naar buiten gekomen, niet door het OM en niet door het voorlopig arrest van 7 februari, waarin Paalman en De Roy van Zuydewijn, na aandringen door de verdediging van alle aangeklaagden, toch door het Hof als getuigen worden opgeroepen.)
    Brief aan minister Donner (28.1.2003). Het is op dit punt dat mr. Plasman zich genoodzaakt ziet om in zijn brief aan minister Donner, met een weergave van alle door beide melders gerapporteerde misstanden, te vragen om een rijksrechercheonderzoek. Ondanks de ernst van de weergegeven meldingen én het feit dat het OM heeft geprobeerd stukken achter te houden, doet justitieminister Donner hier kennelijk helemaal niets mee.
    Getuigenverklaring klokkenluiders (13.3.2003). In weerwil van de korpsleiding en het Openbaar Ministerie leggen de beide melders Paalman en De Roy van Zuydewijn voor het gerechtshof uitgebreide getuigenverklaringen af over de ondeugdelijkheid van de door het Openbaar Ministerie aangevoerde bewijzen tegen André de Vries. Dat is ook precies wat het Hof later zal concluderen: André de Vries wordt op 12 mei 2003 vrijgesproken omdat het bewijs van het OM ondeugdelijk is gebleken.
    Bureau Interne Zaken (16.11.2003). Het Bureau Interne Zaken gooit roet in het eten. Ondanks de intentie van de korpsleiding en het OM om de beide klokkenluiders uit te schakelen, stuit het BIZ op sterke aanwijzingen dat de rechterlijke macht inderdaad is misleid door politie en OM. Zij worden van het onderzoek gehaald en nu wordt de rijksrecherche wél ingeschakeld.
    Rijksrecherche: een doofpot. In het volgende artikel zal uitvoerig worden stilgestaan bij de ongelooflijke flaters die door de rijksrecherche zijn geslagen tijdens de uitvoering van hun onderzoek. Aangetoond wordt ook dat zij tegen de opdrachtformulering in eenzijdig hebben toegewerkt naar het vinden van een basis voor strafrechtelijke vervolging van de beide klokkenluiders.


 6 
 Gepost op: 8 November 2018, 16:35:28 
Gestart door dianap - Laatste bericht door dianap
Kroongetuige van de vuurwerkramp, Jeanette Schippers is een zus van Marion die partner is van SE Fireworks-mededirecteur Willy Pater. Jeanette kwam april 2010 met haar lezing dat het OM aangreep om een nieuw feitenonderzoek te starten. Volgens haar was er gewerkt bij SE Fireworks voorafgaande aan de 1e brand.

Het nieuwe rechercheteam dat in 2010 is opgestart, genaamd Esaltato, heeft Jeanette meerdere keren laten horen bij diverse psychiaters. Volgens ex-rechercheur Jan Paalman is haar verklaring daardoor kapot gerechercheerd. Er bleef niets over van haar uitlatingen. Dat kan, maar wat het team officieel niet naar buiten bracht, is dat het advies was om een compleet nieuw rechercheonderzoek naar de ramp te doen. Rechercheurs van het nieuwe team hebben dat tegen enkele hoofdrolspelers gezegd. Het gebeurde niet. Na Esaltato, kwam er een nieuw team, VerEsal. Dat opereerde vanuit Zwolle 'voor een frisse blik'. In 2012 zorgt het 3e onderzoek o.l.v het zogeheten Daslook-team ervoor dat alle onderzoekslijntjes doodlopen. Kortom: de ramp is niet opgelost.

Vooral bij de opsporingsinstanties leeft nog steeds de gedachte dat wijlen Andre de Vries uit Enschede mede-verantwoordelijk is geweest voor brandstichting, hoewel hij is vrijgesproken. De Vries had immers rampsporen in z'n rode sportbroekje. Dat maakte hem een superverdachte.

Het nieuwe onderzoeksteam heeft geen uitputtend onderzoek gedaan naar de sporen in het rode sportbroekje. Die sporen zijn heel verklaarbaar.

Ruim één maand ná de ramp wordt De Vries aangehouden als hij een tevergeefse poging doet zijn auto in brand te steken. De Vries wordt opgepakt en meegenomen in een surveillance-wagen van de politie naar het hoofd-bureau. Daar wordt de kleding van hem in beslag-genomen. Alle politieauto's van Enschede zijn die afgelopen zes weken in het rampgebied geweest en dragen allemaal rampsporen. Zeker op de zittingen. Kortom: de vuurwerksporen van de ramp heeft de Vries opgelopen toen hij naar het hoofdbureau werd gebracht. Technisch rechercheur Reint Brinks heeft de kleding van De Vries in beslag-genomen. Hij komt met deze verklaring. Brinks is niet gehoord.

 7 
 Gepost op: 8 November 2018, 16:09:16 
Gestart door dianap - Laatste bericht door dianap
maar waarom worden Pater en zijn zwagers de Jong niet opgepakt? Omdat het dan een bedrijfsongeval is. En dat past de overheid niet. Dus moet er een brandstichter zijn, dus zoeken ze er een mannetje bij, die heeft dikke pech gehad, ga maar 15 jaar brommen. Andre gewoon genaaid door de politie en OM. Zijn er nog wel integere ambtenaren.

Rob Vorkink op LinkedIn
Frans en ik spreken de kroongetuige, Jeanette Schippers, op maandag 26 april, 's middags in haar woning in Glanerbrug. We drinken koffie en vertellen bezig te zijn met een terugblik op de vuurwerkramp. Haar wordt naar haar herinneringen gevraagd. Zonder reserves en blikken of blozen begint zij te vertellen. 'Met mijn familie heb ik geen contact meer sinds de dood van m'n vader. Ik wijt de dood van mijn vader aan de houding van m'n zwager Willy (Pater) en m'n zus Marion. Ze hebben gewezen over hun rol op zaterdag voorafgaande aan de 1e brand op het terrein. Er moest nog een extra tekst op een gereedstaand bord met de tekst in vuurwerklontjes: Henk 70. Het bord was voor de buurman van SEF-werknemer Andre de Jong. Die hield zaterdagavond 13 mei z'n verjaardag, maar met zijn vrouw was hij ook 25 jaar getrouwd. Naast Rudi Bakker was Willy de enige die zo'n bord konden maken. Terwijl Willy aan het tekstbordje werkte, heeft Marion administratie opgehaald. Ze ging stoppen bij SE Fireworks. '

Frans en ik waren verbaasd. Poeh, dat was nog eens een verklaring. We vroegen hoe zei dit zo specifiek wist. Jeanette: ' Marion heeft mij dit enkele weken na de ramp zelf verteld. We moesten onze mond dichthouden. De avond voor de ramp toen Willy zijn verjaardag vierde, werd er ook gepraat om zaterdagmorgen naar SE Fireworks te gaan. (Saillant detail: tegen het rechercheteam dat de ramp onderzocht ontkent iedereen dat er die vrijdagavond uberhaupt over Fireworks werd gesproken.). Jeanette: 'Toen klusjesman Kloppenborg rond half 11 's avonds binnenkwam bij die verjaardag, ging het alleen nog maar over SE Fireworks.'

Maar wat ging er dan mis willen Frans en ik weten. 'Er is vuurwerk afstoken om te kijken of dit bij het tekstbord zou passen. Dat is op enig moment helemaal mis gegaan.', weet Jeanette.

We vragen haar waarom zij dit niet kort na de ramp heeft gezegd tegen de politie. 'Dat mocht niet van de toenmalige advocaat', kreunt Jeanette.

Het verhaal van Jeanette wordt ondersteund door 80 verklaringen van omwonenden die beweren dat rond 14.45 gecontroleerd vuurwerk werd afgestoken tot dat het rond 15.00 uur gruwelijk misging.

Drie medewerkers van revalidatiecentrum 't Roessingh behandelen na de ramp de zwaargewonde Willy en z'n vrouw Marion en horen onafhankelijk van elkaar dat het echtpaar zegt dat zij daar 's morgens aan het werk waren geweest.

Van klusjesman Hennie Kloppenborg is zeker dat hij op de rampdag op het terrein van SE Fireworks is geweest. Hij zegt volgens familieleden rond 12.45 tegen hen: 'De baas belt, ik moet naar de zaak.'

De broers Andre en Marco de Jong, beiden werkzaam voor Fireworks, brengen om 13.30 uur een trilplaat terug naar de Praxis op het Miro-terrein. Daarna rijden zij door naar SE Fireworks.

Eén van de buurtbewoners ziet voor half 3 een Opel Combo voor SE Fireworks staan. De auto van de broers De Jong.

Overbuurvrouw Van Zegelen zegt in 2003, tegen haar overbuurman dat zij niet snapt waarom gesproken wordt over brandstichting. Haar buurman, SEF-medewerker Andre de Jong had haar gezegd dat hij voorafgaande aan de brand samen met zijn broer daar aan het werk was geweest.

Na de serie uitzendingen van RTV Oost in 2010 wordt dat verhaal door meerdere getuigen bevestigd. In 2011 bevestigt de vrouw van Henk van Zegelen (de man die jarig was op zaterdag 13 mei 2000), dat er nog een tekst op het bord moest en dat dit zaterdagmorgen is gedaan.

Het zijn niet eens alle bewijselementen dat eerder sprake is geweest dan een bedrijfsongeval dan brandstichting.

Politie en Justitie doen er in 2010 niets mee. Cruciale getuigen worden opnieuw niet gehoord en bij het OM worden dezelfde mensen aangesteld die in 2004 concluderen (Rijksrecherche-onderzoek) dat alle goed is gegaan. Niemand mag de inhoud van dat rapport in 2004 zien. Pas 3 jaar later. Dan wordt helder dat de RR de critici en belangrijkste informanten niet heeft gehoord.

Dat gebeurt ook niet vanaf 2010. Hoewel het eerste politieteam adviseert het onderzoek opnieuw te doen, steekt justitie hier een stokje voor. Het zit hoog. Tot aan het College van Procureurs Generaal dat de Minister van Veiligheid en Justitie adviseert.

Ik hoop het van ganser harte. Paul van Buitenen steekt nog één keer z'n nek uit. Arme Paul en de weduwen van de omgekomen brandweermannen. 8 
 Gepost op: 7 November 2018, 15:56:47 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius
https://www.linkedin.com/in/paul-van-buitenen-878b40166/

https://twitter.com/PaulvanBuitenen/with_replies

https://twitter.com/RobVor/status/1060171170778136576


Rob Vorkink
‏ @RobVor
35m35 minutes ago

Groen licht Tweede Kamer hoorzitting misstanden vuurwerkramp onderzoek Paul van Buitenen. Zie ook artikel FTM ma 29 oktobe

 9 
 Gepost op: 7 November 2018, 15:39:56 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius
https://www.linkedin.com/in/paul-van-buitenen-878b40166/

https://twitter.com/PaulvanBuitenen/with_replies

https://twitter.com/RobVor/status/1060171170778136576


Rob Vorkink
‏ @RobVor
35m35 minutes ago

Groen licht Tweede Kamer hoorzitting misstanden vuurwerkramp onderzoek Paul van Buitenen. Zie ook artikel FTM ma 29 oktobe

 10 
 Gepost op: 7 November 2018, 15:37:05 
Gestart door sylvius - Laatste bericht door sylvius

13. Interne Zaken: Misleiding van de rechter

    Published on November 6, 2018

Paul van Buitenen
Rapporteur Vuurwerkramp Enschede
13 articles

1

    4

Write an article

    Openbaar Ministerie (27 mei 2003). Er wordt door de korpsleiding van de politie Twente een tuchtrechtelijk onderzoek geopend naar het Tolteam. Maar in werkelijkheid blijkt het OM achter het tuchtrechtelijk onderzoek te zitten en is het alleen gericht op de beide klokkenluiders. Dit ondanks het feit dat de getuigenverklaringen van beide klokkenluiders de onterechte veroordeling tot 15 jaar cel, van de van brandstichting verdachte André De Vries, ongedaan maakte. Het OM stelt in een verklaring dat beide rechercheurs een 'attitude-probleem' hebben (sic!) en dat daarom een intern onderzoek tegen beide melders wordt aangeraden.
    Opdracht burgemeester Mans aan BIZ (5 juni 2003). Burgemeester Mans geeft een ruime formulering mee aan de onderzoeksopdracht van het Bureau Interne Zaken van het politiekorps Gelderland-Midden (BIZ). Formeel wordt naar het gedrag van het hele Tolteam gekeken, maar uit interne stukken (gespreksverslag met de korpschef) blijkt dat beide klokkenluiders het beoogde voorwerp van onderzoek vormen.
    Inhoud getuigenverklaringen. Door een lek bij Justitie weet ik de hand te leggen op de door functionarissen van Justitie en politie afgelegde getuigenverklaringen bij het interne onderzoek (2003). Deze processen-verbaal bevestigen mijn overtuiging dat het tuchtrechtelijk onderzoek door de korpsleiding is opgedragen om de beide klokkenluiders uit te schakelen. Dat blijkt uit de tevoren opgestelde vragen. De korpsleiding vergist zich echter in de integriteit van de BIZ-onderzoekers van Gelderland-Midden. Zij kijken wel degelijk óók naar de gedragingen van de overige leden van het Tolteam.
    Omslag van het onderzoek (30.10.2003). Nadat iemand binnen het politiekorps Twente de interne onderzoekers van Gelderland-Midden informatie doorspeelde die eerder door Twente niet was verstrekt aan de onderzoekers, ondanks dat zij daar eerder wél om hadden gevraagd, slaat de teneur van het onderzoek om. De onderzoekers krijgen nu de overtuiging dat er inderdaad ernstige fouten zijn gemaakt tijdens het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte van brandstichting.
    BIZ rapport voor burgemeester Mans (16.11.2003). Op 16 november rapporteert het BIZ onder meer het volgende aan burgemeester Mans: "Er is recent informatie zichtbaar geworden welke niet alleen als belangrijk gekenschetst kan worden maar ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van het onderzoek. ... Het onderzoeksteam heeft een hypothese opgesteld die als rode draad door het totale onderzoek kan lopen. Deze hypothese luidt als volgt: 'Verantwoordelijken en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek contra de verdachte A. de V. hebben binnen dit strafrechtelijk onderzoek opzettelijk de rechterlijke macht misleid.' ... Er kan niet meer uitgesloten worden dat medewerkers van het Tolteam als verdachte dienen te worden aangemerkt van strafbare feiten zoals meineed en valsheid in geschrifte of als betrokkene bij een vorm van plichtsverzuim."
    Burgemeester Mans benadert minister Donner. Wanneer Mans contact opneemt met Donner heeft hij het over een 'zorgwekkende rapportage'. Na het contact tussen Mans en Donner wordt het BIZ ontheven van de onderzoeksopdracht en moeten zij al hun spullen inleveren bij de rijksrecherche. De contacten tussen de rijksrecherche en de BIZ-onderzoekers zijn van dien aard dat het BIZ zich genoodzaakt ziet om eerst een kopie van al het onderzoeksmateriaal op een veilige plaats op te slaan alvorens de overdracht van het materiaal aan de rijksrecherche te doen. Later blijkt dat de rijksrecherche tot opdracht heeft om de bevindingen van het BIZ te ontkrachten. De waarheidsvinding is hieraan ondergeschikt.
    Consequenties BIZ. Tijdens het rijksrechercheonderzoek hebben de BIZ-onderzoekers eenmaal de kans gekregen om de tussentijdse resultaten te becommentariëren. Uit dit commentaar kan blijken dat de rijksrecherche op oneigenlijke wijze aan onderzoek deed. Met het BIZ-commentaar is niets gedaan. De rijksrecherche wilde de BIZ-onderzoekers alleen horen als betrokken partij. Dit heeft het BIZ geweigerd. Uiteindelijk stelt de rijksrecherche dat er van de BIZ-bevindingen niets overeind is gebleven. Protesten van BIZ-medewerkers worden in de wind geslagen. Zij willen per brief de Tweede Kamer inlichten, maar de leiding trekt haar steun hiervoor in. De BIZ-onderzoekers hebben inmiddels te kennen gegeven alléén nog maar te willen getuigen over de ware toedracht van de onderzoeken wanneer zij worden gedagvaard door een rechter of het parlement om onder ede te komen verklaren.
    Rijksrecherche gedragingen. Dit artikel (no.13) is het eerste van een drieluik. Het duidt de inzet en ontwikkelingen van het tuchtrechtelijk onderzoek. De twee volgende artikelen (no's 14-15) zullen beschrijven hoe de rijksrecherche in 2004 dit onderzoek op beschamende wijze neutraliseerde en hoe de rijksrecherche dat in 2012 nog eens dunnetjes overdeed.


Pagina's: [1] 2 3 ... 10
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!