[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
De activerings e-mail gemist?
7 Mei 2021, 18:13:45

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
8990 aantal berichten in 704 topics door 4013 geregistreerde leden
Nieuwste lid: WoolcottDeave
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  SEF
| | |-+  Bezwaarschrift.
« vorige volgende »
Pagina's: [1] Omlaag Print
Auteur Topic: Bezwaarschrift.  (gelezen 5192 keer)
admin
Don H.
Forumbeheerder
Held
*****
Berichten: 2082Bekijk profiel
« Gepost op: 11 Januari 2016, 17:21:27 »

Onderstaand bericht zat tussen mijn email. (Deel 1 van 2)

28-12-2015 10:06
In de Enschedese vuurwerkrampzaak werd de openbaarmakingszaak ingevolge de wob rechtens verdeeld over twee bestuursorganen. Het onderdeel BIZ-rapport Politiekorps Gelderland Midden d.d. 25 augustus 2004 valt onder bestuurlijke verantwoording van de Korpschef van de Natiomale Politie en het onderdeel wel of niet uitgevoerd strafrechtelijk onderzoek t.a.v. het gemeentebestuur van Enschede en de eigenaar van de grond en de opstallen van SE Fireworks voor 14 mei 2000 betreffende een verplaatsing van het bedrijf SE Fireworks naar een andere bedrijfslocatie en die onderdeel hebben uitgemaakt van het onderzoek  na 13 mei 2000 valt onder de bestuurlijke verantwoording van het College van Procureurs-Generaal van het O.M. In de zaak t.a.v. de Korpschef loopt een beroepsprocedure bij de Rechtbank Overijssel ( zitting d.d. 7 januari 2016 )  en t.a.v. zaak die voorligt bij het College van procureurs-Generaal is een Awb-bezwarenprocedure opgestart en is een hoorzitting te Den Haag aangekondigd. In het bezwaarschrift is tevens verzocht om aangifte te doen o.g.v. art. 162 Sv . Onderstaand het bezwaarschrift.

B E Z W A A R S C H R I F T
__________________________

GEEFT TE KENNEN :

De heer R.J. Bakker, wonende te Enschede, ten deze reclamant, ter dezer zake domicilie kiezende te 7481 BX  Haaksbergen aan de Geukerdijk no. 33 ten kantore van rechtspraktijk BAWA van wie de aldaar werkzame en gevestigde Jur. Adv. J.P.E. Baakman tot gemachtigde is gesteld met recht van substitutie tekent middels dit schriftuur bezwaar op nader aan te voeren gronden aan bij Uw College gericht tegen de op rechtsgevolg gerichte beschikking d.d. 11 november 2015, kenmerk no.: AP Oost – Dos 15-030274 uitg/15029599 van de Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze gegeven het College van Procureurs-Generaal, namens deze de Hoofdofficier van Justitie J. Lucas.

Bijgesloten afschriften  op rechtsgevolg gerichte beschikking voornoemd ( 3 blz.) ../.   alsmede van de machtiging van reclamant Bakker.  ./.  en proces-verbaal d.d. 24 juli 2000 ./.

VOORGESCHIEDENIS

A.  In het WOB-rekest d.d. 19 januari 2015 gericht aan de Korpschef van de nationale politie heeft reclamant alstoen met een beroep o.g.v. de WOB om informatie verzocht en om afschriften van documenten en schrifturen  te doen laten toekomen van de rapportage van Bureau Interne Zaken Politiekorps Gelderland Midden (BIZ) de dato 25 augustus 2004

en o.a. betrekking hebbende op leden van het Tolteam m.b.t. o.a. mogelijke gepleegde strafbare feiten o.a. m.b.t. het onderzoek van en naar de oorzaak van de plaatsgevonden  vuurwerkramp d.d. 13 mei 2000 te Enschede, alsmede ter verkrijging van afschriften van alle onderliggende stukken en producties en bijlagen die behoren en/of verwijzen naar dat voornoemde BIZ-rapport. 

B.  Verder werd door reclamant gevraagd o.g.v. de WOB  om afschriften van alle documenten, schrifturen en stukken waaronder ook begrepen verslagen enz. van besprekingen en nader overleg die plaats hebben gevonden  tussen het gemeentebestuur van Enschede en SE Fireworks VOF  en/of de eigenaar van de grond en de opstallen van  voor 14 mei 2000 betreffende een verplaatsing van het bedrijf SE Fireworks VOF naar een andere bedrijfslocatie en die onderdeel hebben uitgemaakt van het onderzoek  na 13 mei 2000 door het O.M. en onderdeel uitmaken van dat onderzoek.

VERVOLG

Na de hoorzitting op het hoofdbureau van de Nationale Politie te Den Haag o.l.v. mw.  prof mr. Overkleeft-Verburg d.d. 21 mei 2015 en het afgegeven advies de dato 22 juli 2015 kwam in rechte vast te staan dat twee vragen door de Korpschef Nationale Politie dienden te worden beantwoord en de overige vragen zoals hierboven geduid onder B door het Openbaar Ministerie, respectievelijk de Minister.

BEGIN VAN MOTIVERING EN GRONDENGEVING

In voormelde beschikking van 11 november jl  wordt op blz. 1 een samenvatting gegeven van het WOB-rekestgedeelte onder B. Vervolgens wordt op blz. 2 onder de rubriek inventarisatie gesteld dat de Hoofdofficier van Justitie een inventarisatie heeft doen laten uitvoeren. Echter niet wordt geduid wanneer en bij wie de inventarisatie is doorgevoerd en wat er is geïnventariseerd. De Hoofdofficier van Justitie bedient zich van vaagheden zonder te duiden hoe zijn inventarisatieonderzoek heeft plaatsgevonden. Reeds om deze reden alleen al kan de beschikking van 11 november 2015 niet in stand blijven, waarvan akte.

Onder de rubriek Wettelijk Kader geeft de Hoofdofficier ten overvloede aan dat het rekest is beoordeeld aan de hand van de WOB en dat openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege kan blijven indien er ingevolge artikel 10 van de WOB zich een of meer uitzonderingsgronden of beperkingen zich voordoen.

Nu de Hoofdofficier van Justitie niet aan geeft aan dat er uitzonderingen of beperkingen zijn ligt vanwege dat gebrek in motivering eveneens het besluit van 11 november 2015 voor vernietiging gereed, waarvan akte.

Onder de rubriek -Beoordeling van het verzoek- blijkt uit een zes regelige alinea dat er een inbeslagneming voorwerpen heeft plaatsgevonden bij de gemeente Enschede . Echter ook hier is de Hoofdofficier nalatig althans laat hij na te melden welke voorwerpen dat zijn en wanneer de inbeslagname heeft plaatsgevonden. Ook om die reden kan de beschikking op rekest na beschikking op bezwaar niet in stand blijven, waarvan akte.

Via de nietszeggende mededeling van de Hoofdofficier luidende dat voor zover door hem  te overzien dat documenten over de mogelijke verplaatsing van het bedrijf SE Fireworks VOF  geen deel uitmaakten van de inbeslagneming stuurt de Hoofdofficier verzoeker het spreekwoordelijk bos in. De Hoofdofficier laat na aan te geven wat door hem wel is gezien en laat na te melden waar en wat hij heeft overzien en wijst vervolgens het verzoek af. 

Naar de redenen van de Hoofdofficier van Justitie om zich te hullen in een rookgordijn van nietszeggende op- en bemerkingen kan reclamant slechts gissen.

De primaire conclusie die kort samengevat door reclamant dan ook wordt getrokken is dat de Hoofdofficier zegt dat er geen strafrechtelijk onderzoek is gepleegd na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 naar de plannen die er bestonden vanuit de gemeente Enschede van de verplaatsing van het bedrijf SE Fireworks VOF voor 13 mei 2000 en dat daarom ook geen afschriften van documenten kan worden overgelegd. Immers wat er niet is kan ook niet o.g.v. de WOB in afschrift worden afgegeven, aldus de “redenatie” van de Hoofdofficier.

Vlak voor de vuurwerkramp en ook ten tijde van de ramp zelf had reclamant in zijn hoedanigheid van directeur van Fireworks VOF rechtsbijstand m.b.t. de alstoen spelende kwesties, te weten o.a. het concurrentiebeding waarin hij werd bijgestaan door mr.  K.  en in de bedrijfsverplaatsing ( n.a.v. Bp-wijziging juncto art. 49 WRO planschade- voorprocedure) van SE Fireworks naar een andere locatie werd hij bijgestaan door mr. N. Beiden waren alstoen werkzaam voor het zelfde advocatenkantoor.

 
Gelogd
admin
Don H.
Forumbeheerder
Held
*****
Berichten: 2082Bekijk profiel
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Januari 2016, 17:24:49 »

Onderstaand bericht zat tussen mijn email. (Deel 2 van 2)

Van mr. N heeft reclamant na de ramp nimmer meer iets vernomen. Van mr. K is gebleken dat hij korte tijd na de vuurwerkramp zijn dossier heeft overgedragen aan mr. P. Gebleken is vanuit advocatuurtuchtrechtelijke procedures dat mr. Kroep het dossier van mr. van Nie beweerdelijk niet beheerste en beweerdelijk niet kende en het dan ook niet heeft overgedragen. Mr. N heeft nimmer het dossier van de bedrijfsverplaatsing van voor 13 mei 2000 i.v.m. Bp-vernieuwing t.b.v. projectrealisatie Groot Roombeek en de schadevergoedingsonderhandelingen ex art 49 WRO  aan reclamant afgegeven, ook niet na een verzoek daartoe van reclamant. (Mr. N. zegt zich niets meer te herinneren van de vuurwerkramp c.q. het verplaatsingsdossier juncto art. 49 WRO dossier). Deze zou zijn vernietigd na 5 of 10 jaar. Ook zou hij nimmer contact hebben gehad met het toenmalige Tolteam of diens rechercheurs. Echter ex- Tolteamrechercheur Paalman kan bevestigen en getuigen dat hij met een mede tolteamrechercheur korte tijd na de ramp een bezoek heeft gebracht aan het kantoor van mr. N waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Afschrift van het proces-verbaal d.d. 24 juli 2000 gelieve u hier in dit bezwaarschrift woordelijk herhaald als ingelast te beschouwen en treft u bijgesloten als productie aan.   ./.   

Inmiddels is komen vast te staan vanuit andere procedures dat er in tegenstelling tot datgene van wat de Hoofdofficier van Justitie in diens op rechtsgevolg gerichte Wob beschikking op het rekest van 11 november 2015  stelt  het niet logisch en geloofwaardig is dat de bedrijfsverplaatsing -onderhandelingen en de reeds gedane betalingsvoorstellen vanuit de gemeente Enschede met  ( bedragen van over de miljoen gulden) zowel met Bakker (mr. N) en de eigenaar van de grond en opstallen dhr. S (mr. L ) en optiebedingen voor nieuwe locaties geen onderdeel zouden hebben uitgemaakt van het strafrechtelijk onderzoek door het O.M. Reclamant dhr. R.J.  Bakker cq SEF VOF waren tot aan 13 mei 2000 niet op de hoogte van reeds bestaande betalingsvoorstellen! Ook waren zij niet op de hoogte van de voorstellen tussen Gem Enschede en S. Dat geldt even zozeer voor optiebedingen aangaande nieuwe locaties en gemaakte afspraken tussen Gem Enschede en S.   

Recent is vanuit juridische procedures gebleken dat het  College van B. en W. Enschede heeft  besloten om het WOB verzoek van reclamant Bakker om inzage in gemeentelijke stukken toe te staan in het bijzijn van een gemeentelijke ambtenaar en van reclamant alsmede de ex-tolteamrechercheur Paalman en de raadsman van reclamant. De documenten die voorkwamen in het schouw-dossier Grond en verzetbedrijf van de  gemeente Enschede die betrekking hebben op een daartoe strekkend verzoek van 16 oktober 2014 werden ingezien. Echter reclamant Bakker  kan voor zover er inzage is verleend door de gemeente Enschede tijdens de schouw niet beoordelen of alle documenten die voorkwamen in het dossier grondbedrijf van de gemeente Enschede zijn getoond. De verkregen transparantie van enige stukken vanuit dat  dossier geeft reeds een zeer duidelijke en  interessante inkijk in de situatie, financieel,  S / Gemeente Enschede aangaande perceel Tollenstraat 46/50 inzake projectrealisatie Groot Roombeek.

Het komt reclamant ongeloofwaardig voor dat de zeer recent transparant geworden documenten die vanuit de juridische procedures door reclamant

Bakker werden verkregen als  belangrijke rechtsrelevante documenten tegen de gemeente Enschede m.b..t.  het mogelijk meest denkbaarste motief voor de ramp van13 mei 2000 aan het zicht van het O.M in het kader van het strafrechtelijk onderzoek.zijn onttrokken althans onzichtbaar zijn gebleven.

O.a. is ook gebleken dat op 13 april 2000 (dus slechts  één maand voor 13 mei 2000) een schriftelijke mededeling werd gericht aan de zaakwaarnemer van S door de gemeente Enschede. Aan hem wordt medegedeeld dat aan S door de gemeente Enschede een laatste voorstel onder ogen wordt gebracht, luidende:

Schadeloosstelling f. 1.250.000,-  ---   Levering onroerend goed onder last van huur en risico (huur opgezegd door S) ---   Mogelijkheid verkoop overbrengen naar privé --- Een voorkeursbehandeling bij het vinden van een kavel op een bedrijven terrein /

De gemeente Enschede stelt dat het onroerend goed van Sin eigendom is en verhuurd is. De huurders, SE Fireworks VOF, hebben recht op een schadeloosstelling en de gemeente Enschede heeft SE Fireworks VOF op een voorkeurslijst geplaatst betreffende de uitgifte van bedrijventerreinen.

De aanvraag voor een perceel door de Fam S op een bedrijven terrein wordt niet op de voorkeurslijst geplaatst omdat het niet over een bedrijfsverplaatsing gaat aangaande de fam, S.

Opgemerkt wordt zijdens reclamant dat Smallenbroek ook hier in overtreding was aangaande het concurrentiebeding. Zoals hierboven gemeld stond die zaak op de rol van de Almelose Rechtbank

Vervolgens stemt de gemeente Enschede  in met het voorstel aangaande de schadeloosstelling van f.  1.250.000,- onder voorwaarden dat het pand leeg en ontruimd wordt opgeleverd op 31 december 2002. Echter de levering onder last van huur is voor de gemeente Enschede slechts acceptabel als hier een koopsom tegenover staat van f.  965.000.- Dit betekend dat de gemeente Enschede de schadeloosstelling voor SE Fireworks VOF heeft getaxeerd op een bedrag van f. 285.000,-

Na het lezen van de inhoud van de brief 13 april 2000 door S is blijkbaar de hel losgebroken. De huurders, zijnde de SE Fireworks VOF krijgen f 285.000,-- Enkele dagen later wordt er een bodemprocedure opgestart tegen  S door de advocaat mr. K namens SE Fireworks VOF. Plusminus 9 mei 2000 ontvangt  S bericht dat de eerste zitting inzake die bodemprocedure op de rol van de rechtbank Almelo staat van 5 juni 2000.

Uit aantekeningen van ambtenaar R van de gemeente Enschede blijkt dat op  vrijdag 12 mei 2000 ( een dag voor de ramp) S niet meer spreekt over leveren vrij van huur en dat er geen basis is voor een gesprek met huurders zijnde SE Fireworks VOF. 

Voorstel aan gemeente Enschede door S om prijs te verhogen en te leveren onder last van huur. Dit wordt door gemeente Enschede afgewezen.

Gemeente Enschede moet reageren op maandag 15 mei 2000 of gekocht wordt onder last van huur voor een bedrag van f. 1.250.000,-

Overdracht moet mogelijk naar  privé t.b.v. S.  En toen werd het zaterdag 13 mei 2000........

Dit causale verband en panklare motief dat door openbaarmaking via de archiefwet- en wet openbaarheid van bestuur procedures is aan reclamant dhr Bakker zeer recent inzichtelijk gemaakt.

Na nu blijkt is dit panklare motief reeds in een zeer vroeg stadium door leden van de Politie Twente in beslag genomen bij de gemeente Enschede. Voorshands moet het als mogelijk en aannemelijk worden gehouden dat door mogelijk selectief  selecteren door de politie Twente c.q.  Openbaar Ministerie Almelo dit mogelijke motief buiten het dossier van de Enschedese vuurwerkramp is gehouden.   Reclamant Bakker en Paalman hebben op grond vanuit de waarheidsvindings-belangen terecht een beroep gedaan op de WOB.

Mw. mr. prof. Overkleeft Verburg heeft onomstotelijk bepaald dat de drang naar waarheidsvinding van hier reclamant Bakker en mede-belanghebbende Paalman een rechtens te respecteren belang is waarvoor ook de WOB is geschreven. Uiteraard dient  de vraag te worden beantwoord hoe het kan dat pas na 15 jaar het dossier met het voor de hand liggende motief  inzake de vuurwerkramp van Enschede 13 mei 2000 naar boven wordt gehaald.  Heeft de gemeente Enschede respectievelijk de korpsbeheerder ( alstoen de burgemeester van Enschede)  deze achtergehouden of heeft het gemeentebestuur van  Enschede deze wel afgegeven op 30 mei 2000 te samen met de vier andere dossier aan politie Twente respectievelijk het Openbaar Ministerie. Waarom heeft  mr. N die de verplaatsingsbelangen i.v.m. nieuw bestemmingsplan Groot-Roombeek en de planschadevergoeding(en) voor SE Fireworks VOF behartigde  nimmer meer contact opgenomen na de ramp van 13 mei 2000 met zijn cliënt Bakker en waarom niet het verplaatsings-juncto art. 49 WRO dossier met laatste bod gemeente afgegeven aan reclamant en/of aan het O.M. en/of niet aan de Commissie Oosting ?  Waarom bleef de toenmalige Officier van Justitie die het Tolteam aanvoerde ondanks waarschuwingen van dissidente rechercheurs, waaronder klokkenluider Paalman, ( die nadien zijn ontslagen ) verkokerd kijken naar de gemakkelijke verdachte A. de V. ?  Is het  Openbaar Ministerie en , politie Twente  zeer selectief te werk zijn gegaan en zijn  de thans boven water gekomen stukken die het mogelijke causaal-verband aangeven m.b.t. het zeer wel mogelijke motief voor betreft de uit hand gelopen brand op zaterdagmiddag 13 mei 2000 om 15.00 uur en 15.25 uur  bewust uit alle dossier weggehouden?

U gelieve een verplichte hoorzitting te houden alvorens de Minister c.q. het College van PG in heroverweging op dit bezwaar beschikt.

Uw College van PG respectievelijk de behandelende ambtenaren dragen na kennisneming van dit bezwaarschrift kennis van zeer wel mogelijke strafbare feiten weshalve reclamant alsmede de heer Paalman als mede-belanghebbende  u verzoeken ingevolge artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering om strafrechtelijk aangifte te doen. Artikel 162 Sv is niet in het leven geroepen in het belang van de bescherming van (mogelijke) verdachte(n). De verplichting tot onverwijlde aangifte, die in het artikel 162 Sv is opgelegd aan openbare colleges en ambtenaren, heeft mede ten doel ambtelijke corruptie te bestrijden. Het is rechtens irrelevant dat de kennis van strafbare feiten u ter kennis is gekomen via een Awb juncto Wob-procedure.

Er zal nog een meer-aanvullend bezwaarschrift worden ingediend incluis stukken en producties. U gelieve daarvoor een termijn te stellen. Het recht van indiening van memories wordt nadrukkelijk voorbehouden tot uiterlijk 11 dagen voor hoorzitting.

Weshalve het de Minister van Veiligheid en Justitie respectievelijk uw College van P.G. moge behagen het bezwaar gegrond te verklaren onder vernietiging van het bestreden besluit onder alsnog afgifte van alle gevraagde stukken, alsmede onder het doen van aangifte zoals is verzocht ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering,  alles onder toekenning van een vergoeding ex art 15 Algemene Wet Bestuursrecht.

Om redenen van formele aard wordt u dit bezwaarschrift zowel per aangetekende als wel  per gewone post toegezonden d.d. heden.

Onder nadrukkelijk verzoek de ontvangst van dit schriftuur per direct te bevestigen, tekent,
                                                                                                 
Hoogachtend,

Uw dw. dr.,

Rechtspraktijk BAWA

J.P.E. Baakman

Raadsman
Gelogd
Pagina's: [1] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!