[EnschedeRamp] Forum
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
25 Juli 2024, 17:22:36

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Zoek:     Geavanceerd zoeken
NB! Als u lid wilt worden stuur dan een verzoek naar:

EnschedeRamp@gmail.com
9017 aantal berichten in 706 topics door 16 geregistreerde leden
Nieuwste lid: Paul van Buitenen
* Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
+  [EnschedeRamp] Forum
|-+  Enschede 13 mei 2000
| |-+  Stadhuis
| | |-+  Vragen aan college B&W
« vorige volgende »
Pagina's: [1] Omlaag Print
Auteur Topic: Vragen aan college B&W  (gelezen 7993 keer)
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Gepost op: 6 April 2019, 09:34:48 »


Vuurwerkramp onderzoeker
‏ @PaulvanBuitenen

N.a.v. reviewrapport ťn weghouden documenten van de gemeenteraad zijn vandaag leuke vragen aan college B&W Enschede gesteld door PVV fractieleider J.W. Elferink


Page
1
/2
Page 1 of 2

Schriftelijke vraag

Procedureel betrekking hebbende op artikel 35 RvO

Naam lid van de Raad: Jan Willem Elferink

Fractie: PVV

Datum: 04-04-2019

Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 29-04-2019

Onderwerp: Vuurwerkramp

Svp in het beantwoordingsformulier zowel de vragen als de eventueel toelichtende tekst van de

vragensteller overnemen !

1. Betreffende het gelopen verantwoordingstraject Vuurwerkramp heeft oud- EuroparlementariŽr Paul van Buitenen een 1.393 blz tellend rapport opgesteld. Dit is

meermaals aan de orde gekomen in de Tweede Kamer en door de Kamer voor

onderzoek doorgestuurd naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ook heeft Van

Buitenen een reeks van 32 artikelen gepubliceerd over zijn onderzoek, waarbij hij de

gedragingen van de gemeente Enschede ter discussie stelt. Heeft het College van B&W

hier aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te

informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

2. Naar aanleiding van de bevindingen van de heer Van Buitenen heeft voormalig S.E.

Fireworks directeur, tevens inwoner van Enschede, R.J. Bakker aanleiding gezien om de

gemeente Enschede aansprakelijk te stellen voor het door hem geleden nadeel wegens

door de gemeente achtergehouden documenten. Heeft het College van B&W hier

aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te

informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college van B&W de gemeenteraad informeren over de feiten betreffende het

in 1997 door de gemeente gevestigde voorkeursrecht op het terrein van S.E. Fireworks?

Klopt het dat de notulen van College en Raad betreffende deze besluitvorming niet

meer voorhanden zijn? Zo ja, is het College voornemens om dit verzuim te repareren?

4. Klopt het dat er aan indieners van aan de gemeenteraad gerichte verzoeken en

bezwaren met betrekking tot de afwikkeling van de Vuurwerkramp, geen

ontvangstbevestigingen worden verzonden door de gemeente?

5. Kan het college aangeven wie de advocaten zijn geweest die de gemeente hebben

vertegenwoordigd in de periode 1997 t/m 2005 betreffende lopende kwesties met S.E.

Fireworks en de Vuurwerkramp?
Page 1 of 2
Page 2 of 2

6. Klopt het dat in de periode 1997 - 2005 zowel locoburgemeester dhr. Helder als

vastgoedspecialist dhr. Hoogmoed meerdere posities bekleedden die mogelijk niet met

elkaar verenigbaar waren omdat dit tot belangentegenstelling kon leiden?

7. De door dhr. van Buitenen aangeboden rapportage Review Strafvervolging

vuurwerkramp Enschede heeft ter inzage gelegen bij de gemeenteraad. Heeft het

College van B&W, kennisgenomen van dit document, of is aan de heer Van Buitenen

verzocht om kennis te mogen nemen van dit document? Zo ja, wat heeft het College

met de verkregen informatie gedaan? Zo nee, waarom niet? Acht het College de in het

rapport van dhr. Van Buitenen vermelde informatie niet relevant voor de gemeente

Enschede? Is er bijvoorbeeld aanleiding om contact op te nemen met Den Haag, dan wel

juridische bijstand vanwege mogelijke aansprakelijkheidsstellingen die uit het rapport

kunnen voortvloeien?

8. Ziet het College, gelet op genoemde ontwikkelingen, aanleiding om de Vuurwerkramp

op de agenda te zetten van de Gemeenteraad?

9. Heeft de gemeentesecretaris de raadsgriffier op de hoogte gesteld van boven

genoemde zaken. Zo ja, wanneer, zo neen, waarom niet?

10. De gemeente Enschede is door dhr. Bakker aansprakelijk gesteld. Heeft u de

aansprakelijkheidsstelling doorgeleid naar de bestuursaansprakelijkheidsverzekeraar

van de gemeente Enschede? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

11. In genoemde rapportage van dhr. van Buitenen worden ernstige kanttekeningen

geplaatst bij het handelen van de gemeente Enschede. Zo wordt o.a. melding gemaakt

van het weghouden voor de rechterlijke macht van gemeentelijke dossiers, na de

inbeslagname door politie en Openbaar Ministerie. Het zou hier de volgende dossiers

betreffen: 1. Dossier Grondbedrijf Gemeente Enschede. 2. Dossier Brandweer

Enschede. 3. Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992. 4. Dossier opslag vuurwerk vanaf

1992.Kan het college aangegeven of zij hiervan op de hoogte was? Zijn genoemde

dossiers na de inbeslagname geretourneerd aan de gemeente? Bestaan deze dossiers

nog? Zo nee, waarom niet?

12. In de rapportage van Van Buitenen staan nog veel meer opmerkelijke zaken die

rechtsreeks het handelen van de gemeente inzake de Vuurwerkramp betreffen. Is het

College het met mij eens dat deze constateringen opvolging behoeven om te verifiŽren

in hoeverre actie door het college is geÔndiceerd?

Artikel 35 - Schriftelijke vragen

 Ieder lid van de raad kan schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester stellen. Onder schriftelijke

vragen worden ook verstaan vragen die via e-mail worden ingediend.

 Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden

voorzien.

 De vragen worden ingediend bij de voorzitter van de Raad. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo

spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Raad en van het College of de burgemeester

worden gebracht.

 Beantwoording vindt schriftelijk of via e-mail plaats, zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen drie

weken na ontvangst van de vragen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt de

gemeentesecretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven

waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

 Antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college of door de burgemeester aan de griffie

gezonden, die ze terstond aan de leden van de Raad toezendt.

 De vragensteller kan in de eerstvolgende vergadering van de raad na de behandeling van de agendapunten

nadere inlichtingen vragen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord, tenzij de Raad

anders beslist.
Page 2 of 2
20190404_Vragen_Art35_ElferinkPVV_Vuurwerkramp.pdf
Page 1 of 2
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #1 Gepost op: 6 April 2019, 09:44:23 »


Rudi Bakker
‏ @RudiBakker
Apr 4

Aansprakelijkheid stelling aan @Gem_Enschede en @Raad053 m.b.t zaak Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorkeursrecht gevestigd op perceel Oud eigenaar H.S. door @Gem_Enschede  op 5 juni 1997 met uiteindelijk 13 mei 2000 tot gevolg #vuurwerkramp


Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #2 Gepost op: 6 April 2019, 09:49:46 »https://drive.google.com/file/d/14fY9rm_OZxekPJJeL_RW1zIMg_JNHOiy/view
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Mei 2019, 07:59:45 »

Antwoorden B&W


https://twitter.com/RudiBakker/status/1129285892206678016

Citaat
Rudi Bakker
@RudiBakker
Het Russisch roulette van college @Gem_Enschede
 op art.35 vragen door PVV van/aan de @Raad053
 zijn openbaar! Deze antwoorden doen geen recht aan waarheidsvinding #vuurwerkramp en de uitspraak 4 maart 2019 van de Rechtbank Zwolle!

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/enschede/53d930d3-3ca1-4035-a1fa-517d8c6081b1

file:///C:/Users/Geert/AppData/Local/Temp/AA%2520Definitieve%2520beantwoording%2520artikel%252035%2520PVV.pdf

Corsanummer: 1900046311
 
 
 
Op 4 april 2019 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.
 
Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake de Vuurwerkramp.
 
 
1. Betreffende het gelopen verantwoordingstraject Vuurwerkramp heeft oudEuroparlementariŽr Paul van Buitenen een 1.393 blz tellend rapport opgesteld. Dit is meermaals aan de orde gekomen in de Tweede Kamer en door de Kamer voor onderzoek doorgestuurd naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ook heeft Van Buitenen een reeks van 32 artikelen gepubliceerd over zijn onderzoek, waarbij hij de gedragingen van de gemeente Enschede ter discussie stelt. Heeft het College van B&W hier aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 
Antwoord: De heer Van Buitenen heeft de gemeenteraad op 24 september 2018 zelf in uw bijzijn geÔnformeerd over de inhoud van zijn rapport. Daarnaast heeft het rapport onder geheimhouding voor uw raad ter inzage gelegen. Het raadspresidium heeft de heer Van Buitenen schriftelijk meegedeeld, mede namens u, om de in de brief vermelde redenen dat de gemeenteraad van Enschede geen aanleiding zag om tot actie over te gaan (zie bijlage). Het college heeft geen inzage gehad in het rapport en heeft gelet op het bovenstaande ook geen aanleiding gezien om de raad aanvullend te informeren en actie te ondernemen.
 
 
2. Naar aanleiding van de bevindingen van de heer Van Buitenen heeft de voormalig S.E. Fireworks directeur, tevens inwoner van Enschede, aanleiding gezien om de gemeente Enschede aansprakelijk te stellen voor het door hem geleden nadeel wegens door de gemeente achtergehouden documenten. Heeft het College van B&W hier aandacht aan geschonken? Is er overwogen om de gemeenteraad hierover te informeren. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 
Antwoord: De aansprakelijkstelling is in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheid daartoe ligt ook bij het college. Uw raad heeft een kopie van de desbetreffende brief ontvangen.
 
 
3. Kan het college van B&W de gemeenteraad informeren over de feiten betreffende het in 1997 door de gemeente gevestigde voorkeursrecht op het terrein van S.E. Fireworks? Klopt het dat de notulen van College en Raad betreffende deze besluitvorming niet meer voorhanden zijn? Zo ja, is het College voornemens om dit verzuim te repareren?
 
Antwoord: Het gaat hier om een besluit van de gemeenteraad uit 1997 in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor het gehele plangebied Enschede Noord en derhalve niet van het college. Het terrein van S.E. Fireworks maakte hier onderdeel van uit. De notulen van die besloten raadsvergadering zijn inderdaad niet  (meer) voorhanden. De verantwoordelijk voor de notulen ligt bij de gemeenteraad, dus hierin is geen rol voor het college weggelegd.
 
 
4. Klopt het dat er aan indieners van aan de gemeenteraad gerichte verzoeken en bezwaren met betrekking tot de afwikkeling van de Vuurwerkramp, geen ontvangstbevestigingen worden verzonden door de gemeente?
 
Antwoord: Nee.

 
 
 


5. Kan het college aangeven wie de advocaten zijn geweest die de gemeente hebben vertegenwoordigd in de periode 1997 t/m 2005 betreffende lopende kwesties met S.E. Fireworks en de Vuurwerkramp? 
 
Antwoord: Daar waar het gaat om directe contacten tussen het bedrijf S.E. Fireworks en de gemeente Enschede in relatie tot de vuurwerkramp zijn er geen advocaten geweest die de gemeente hebben vertegenwoordigd. Wel heeft er rondom de vuurwerkramp in het algemeen een grote inzet van juridische bijstand plaatsgevonden.
 
 
6. Klopt het dat in de periode 1997 - 2005 zowel locoburgemeester dhr. Helder als vastgoedspecialist dhr. Hoogmoed meerdere posities bekleedden die mogelijk niet met elkaar verenigbaar waren omdat dit tot belangentegenstelling kon leiden?
 
Antwoord: Op basis van de summiere informatie uit de vraag, is het voor het college niet mogelijk hier nader op in te gaan. 
 
 
7. De door dhr. van Buitenen aangeboden rapportage Review Strafvervolging vuurwerkramp Enschede heeft ter inzage gelegen bij de gemeenteraad. Heeft het College van B&W, kennisgenomen van dit document, of is aan de heer Van Buitenen verzocht om kennis te mogen nemen van dit document? Zo ja, wat heeft het College met de verkregen informatie gedaan? Zo nee, waarom niet? Acht het College de in het rapport van dhr. Van Buitenen vermelde informatie niet relevant voor de gemeente Enschede? Is er bijvoorbeeld aanleiding om contact op te nemen met Den Haag, dan wel juridische bijstand vanwege mogelijke aansprakelijkheidsstellingen die uit het rapport kunnen voortvloeien?
 
Antwoord: zie antwoord op vraag 1. 
 
8. Ziet het College, gelet op genoemde ontwikkelingen, aanleiding om de Vuurwerkramp op de agenda te zetten van de Gemeenteraad?
 
Antwoord: Uw raad heeft zelf al aangegeven dat er op dit moment wordt gewacht op het oordeel van de Tweede Kamer.
 
 
9. Heeft de gemeentesecretaris de raadsgriffier op de hoogte gesteld van boven genoemde zaken. Zo ja, wanneer, zo neen, waarom niet?
 
Antwoord: De agendering van onderwerpen voor de gemeenteraad verloopt via de voor de raad gebruikelijke procedure.
 
 
10. De gemeente Enschede is door verzoeker aansprakelijk gesteld. Heeft u de aansprakelijkheidsstelling doorgeleid naar de bestuursaansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente Enschede? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?
 
Antwoord: Het college heeft de aansprakelijkstelling in behandeling genomen.   

 
 
 
 
11.In genoemde rapportage van dhr. van Buitenen worden ernstige kanttekeningen geplaatst bij het handelen van de gemeente Enschede. Zo wordt o.a. melding gemaakt van het weghouden voor de rechterlijke macht van gemeentelijke dossiers, na de inbeslagname door politie en Openbaar Ministerie. Het zou hier de volgende dossiers betreffen: 1. Dossier Grondbedrijf Gemeente Enschede. 2. Dossier Brandweer Enschede.  3. Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992.  4. Dossier opslag vuurwerk vanaf 1992.Kan het college aangegeven of zij hiervan op de hoogte was? Zijn genoemde dossiers na de inbeslagname geretourneerd aan de gemeente? Bestaan deze dossiers nog? Zo nee, waarom niet?
 
Antwoord: Nee, het college is hiervan niet op de hoogte.  De overgedragen dossiers bevatten slechts kopieŽn van originele stukken en zijn na retournering niet bewaard gebleven, omdat daarvoor op grond van de Archiefwet geen aanleiding was. De originele stukken zijn natuurlijk wel gearchiveerd.
 
12. In de rapportage van van Buitenen staan nog veel meer opmerkelijke zaken die rechtstreeks het handelen van de gemeente inzake de Vuurwerkramp betreffen. Is het College het met mij eens dat deze constateringen opvolging behoeven om te verifiŽren in hoeverre actie door het college is geÔndiceerd? 
 
Antwoord: Het college heeft nog geen inzage gehad in het rapport van de heer Van Buitenen en volgt daarom het standpunt van uw raad dat het oordeel van de Tweede Kamer wordt afgewacht, conform de mede door u verstuurde raadsbrief. 
 
 
Enschede, 9 mei 2019
 
Burgemeester en Wethouders van Enschede, de loco-Secretaris,  de Burgemeester,
 
 
 
(E.A. Smit)   (dr. G.O. van Veldhuizen)
 
« Laatste verandering: 18 Mei 2019, 08:14:28 door sylvius » Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Mei 2019, 09:31:48 »


https://www.rtvoost.nl/nieuws/312508/Enschedeer-Ruurd-van-Eck-grijpt-net-naast-titel-advocaat-van-het-jaar
Citaat

In het bestuursrecht gaat het om geschillen tussen overheid en burgers. Van Eck procedeerde bijvoorbeeld tegen gemeentes voor slachtoffers van het Monstertruck-ongeval in Haaksbergen en de vuurwerkramp in Enschede.

"De zaak in Enschede won ik niet. Dat is nog steeds enorm frustrerend. De overheid heeft daar zoveel fouten gemaakt. Daar mag je niet mee wegkomen."
Gelogd
sylvius
[ERF] lid
Held
*
Berichten: 5261


Bekijk profiel
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Mei 2019, 11:21:20 »

https://www.linkedin.com/pulse/gemeenteraad-enschede-misleid-paul-van-buitenen/35. Gemeenteraad Enschede misleid


Paul van Buitenen
Investigator Fireworks disaster 2000 Enschede (NL).
35 articles

Vandaag, 27.5.2019, schreef ik een lange en zeer confronterende brief aan de burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Daarin worden een aantal misdragingen van de gemeente Enschede beschreven. Doordat de Nederlandse overheid steeds wegloopt van de bevindingen bij de Vuurwerkramp moet ik helaas deze weg op. Van Veldhuizen probeert weg te duiken, maar ik blijf vasthouden. Hieronder een paar samengevatte punten uit de brief. Wie de hele brief wil lezen kan hier klikken.
Gemeente Enschede handelde laakbaar

24.11.1993: De gemeente Enschede constateert dat S.E. Fireworks BV, toen nog onder leiding van Smallenbroek, al een tijd werkt met zwaar vuurwerk, gevestigd in een woonwijk zonder geldige milieuvergunning.

01.01.1996: S.E. Fireworks heeft gedurende acht maanden in 1996 ook nog eens niet de beschikking over een geldige afleverings- en bezigingsvergunning van het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

22.01.1997: Een omwonende maakt bezwaar omdat een vuurwerkbedrijf niet in een woonwijk thuishoort en vraagt om S.E. Fireworks te verhuizen naar een buitengebied. De gemeente merkt op dat het bedrijf niet in een woonwijk, maar op een industrieterrein ligt. De Hoge Raad spreekt later wťl van een vuurwerkbedrijf gelegen in een woonwijk.

22.04.1997: Verlening van een milieuvergunning door de gemeente aan het bedrijf S.E. Fireworks. Voor deze vergunning is geen advies gevraagd aan de brandweer en er wordt geen aandacht geschonken aan de noodzakelijke brandweerzorg. Ook de gebruiksvergunning ontbreekt, waardoor er weer geen brandweeradvies is ingewonnen.

05.06.1997: De gemeente Enschede heeft vooraf aan het besluit tot vestiging van een voorkeursrecht van aankoop op het terrein van S.E. Fireworks spoorslags de jarenlange illegale en gedoogde situatie rechtgetrokken. Ondanks de verplichting tot gemeentelijke registratie van alle op de grond betrekking hebbende handelingen, komt deze registratie niet meer boven water.

27.04.1998: Overname van het bedrijf S.E. Fireworks van oud-eigenaar Smallenbroek door twee van zijn werknemers: Rudi Bakker en Willy Pater. Hoving notarissen had het voorkeursrecht voor de gemeente vastgelegd op de grond waarop S.E. Fireworks was gevestigd (1997), maar dit verzwegen bij de bedrijfsoverdracht van Smallenbroek naar Bakker/Pater (1998).

14.07.1999: De gemeente Enschede traineert de toekenning aan S.E. Fireworks van een terrein buiten het woongebied. Het bedrijf heeft veel grondoppervlak nodig heeft in relatie tot het aantal werknemers en de beschikbare terreinen zouden al zijn vergeven aan andere kandidaten. Voor de gemeente is het economie boven veiligheid. Het betreffende terrein ligt overigens anno 2017 nog steeds braak.

19.07.1999: Verlening van een herziene milieuvergunning door de gemeente Enschede aan S.E. Fireworks v.o.f. De zwaarste klasse vuurwerk (klasse 1.1) is door de gemeente uit de vergunning verwijderd buiten medeweten van de eigenaren van S.E. Fireworks. Burgemeester Mans maakt hiervan later in de gemeenteraad handig gebruik.

1999-2000: Oud-eigenaar Smallenbroek probeert S.E. Fireworks klanten af te pakken, leningen te saboteren, een leveranciersblokkade te bewerken, bedrijfswagens te ontvreemden, het boekhoudprogramma te blokkeren en hij probeert tienduizenden guldens te ontvreemden. De tegen Smallenbroek aangespannen gerechtelijke procedure zou aanvangen kort nadat de ramp plaatsvond. Dit dossier is door politie en OM weggehouden bij de latere strafzaak.

1999-2000: Geheime onderhandelingen tussen oud-eigenaar Smallenbroek en de gemeente Enschede, over aankoop van de grond door de gemeente, verlopen nadelig voor Smallenbroek. Het feit dat zijn terrein belast is met de huur door Fireworks levert hem 285.000 gulden minder op. Dit wordt hem door gemeente meegedeeld, vlak voor de ramp.

13.05.2000: Een aanvankelijk beheersbare brand mondt uit in zware explosies en een oppervlaktebrand met verschijnselen van een 'Vuurstorm'. Door verkeerde aansturing van de brandweer zijn er meer slachtoffers gevallen en is de schade verdubbeld. Vier brandweerlieden verliezen daardoor het leven. De overheid heeft de fouten van de brandweerleiding verborgen en verklaringen misbruikt. Burgemeester Jan Mans had zijn lot verbonden aan de brandweerleiding. Stefan Wevers, toenmalig waarnemend commandant brandweer Enschede, adviseert nu minister Grapperhaus over de blusvoorschriften bij vuurwerk.

30.05.2000: Er worden veel documenten van de gemeente Enschede weggehouden uit het strafproces: 1. Dossier brandweer, 2. Dossier grondbedrijf, 3. Dossier opslag vuurwerk 1968-1992 en 4. Dossier opslag vuurwerk vanaf 1992. Daarnaast ontbreken de Culemborg dossiers en het dossier betreffende de destructieve gedragingen van Smallenbroek.

17.01.2001: Het Openbaar Ministerie maakt intern bekend dat de gemeente Enschede en de Nederlandse staat buiten strafrechtelijke vervolging zullen blijven. Deze beslissing wordt nog niet openbaar. Er moet nog een gewenste brandstichter worden opgepakt en de strafklacht tegen S.E. Fireworks dient nog te worden verzwaard.

28.02.2001: De commissie Oosting en het Openbaar Ministerie verdraaien de lessen uit Culemborg om het bedrijf S.E. Fireworks strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Ook de reconstructie van de voorraad vuurwerk is gemanipuleerd door het selectief gebruik van getuigenverklaringen, negeren van de administratie en de externe accountant, het om de zeep helpen van rechtshulpverzoeken en een verkeerde interpretatie van facturen en deskundigenverhoren. Ook de controleberekeningen zijn gestuurd.

19.03.2001: Burgemeester Mans beroept zich tijdens het verantwoordingsdebat in de gemeenteraad op het ontbreken van de gevarenklasse 1.1 in de milieuvergunning van S.E. Fireworks. Jan Mans claimt dat dit op verzoek van S.E. Fireworks is gebeurd, hetgeen onmogelijk is. Burgemeester Mans had hierom naar huis gestuurd moeten worden. Ook betreffende de aansturing van de brandweer had burgemeester Mans af moeten treden.

18.04.2001: Het OM maakt publiekelijk bekend dat gemeente en Nederlandse staat niet zullen worden vervolgd. De strafdossiers tegen de gewenste brandstichter en tegen S.E. Fireworks zijn dan wťl gereed voor een zware strafeis.

10.11.2004: Een voormalig brandweerofficier geeft een presentatie aan de gemeenteraad van Enschede. Hij wijst de raad erop dat de brandweer de op de bewaarplaatsen aangebrachte gevarenaanduidingen heeft genegeerd en zij daardoor geblust hebben i.p.v. de noodzakelijke veiligheidsafstanden te bewaren. De daaruit volgende vragen van de gemeenteraad worden door burgemeester Jan Mans doorgeleid naar minister Remkes van BZK.

24.03.2005: Minister Remkes misleidt de gemeenteraad via Jan Mans over de aangebrachte gevarenborden, waardoor de brandweer volgens Remkes gewoon mocht blussen. Remkes verwijst daarbij naar de resultaten van geconditioneerde vuurwerkproeven die juist waren opgezet om aan te tonen dat vuurwerk gewoon geblust kon worden. Remkes waarschuwt de gemeenteraad om niet meer met dergelijke vragen te komen. De gemeenteraad slikt de nieuwe uitleg van Remkes en Mans.
Samenvattend:

De gemeente Enschede heeft willens en wetens een illegale situatie gedoogd. Deze situatie is pas beŽindigd toen de gemeente niet anders meer kon. De gemeente heeft op oneigenlijke gronden de verhuizing van het vuurwerkbedrijf naar een veiliger plaats tegengehouden. De gemeente heeft documenten zoekgemaakt betreffende het terrein van S.E. Fireworks.

Oud-eigenaar Smallenbroek heeft zich zo misdragen dat een motief tot het geven van opdracht tot brandstichting serieus onderzocht had moeten worden. Dit is niet gebeurd. Een onderzoek naar Smallenbroek had onoorbare gedragingen, waarbij de gemeente Enschede was betrokken, aan het licht gebracht.

De leiding van de brandweer heeft door een verkeerde aansturing ervoor gezorgd dat er meer slachtoffers vielen en de schade aanzienlijk is verergerd. Dit was in strijd met internationale regelgeving, beschikbare vakliteratuur en op de bewaarplaatsen reglementair aangebrachte waarschuwingen. Hierover is naderhand van overheidswege gelogen om deze fouten te verdoezelen.

Burgemeester Mans had af moeten treden indien de werkelijke feiten aan de gemeenteraad bekend waren geweest. Jan Mans verkondigde onzin aan de gemeenteraad, zowel over de brandweer als over de vergunning aan S.E. Fireworks.

Burgemeester Van Veldhuizen, U hoopt van deze misŤre weg te blijven door nieuwe aanwijzingen te negeren, u te verstoppen achter besluiten van organen die u zelf voorzit en de bal bij de landelijke politiek te leggen. Dit is een burgemeester van de stad Enschede onwaardig. U hoort de belangen van de stad en haar inwoners te verdedigen, voorop te lopen bij waarheidsvinding over de ramp en niet onwetendheid te fingeren en achteraan aan te sluiten bij alle instanties die hun hoofd wegdraaien, daarbij en passant de gemeenteraad misleidend.

Voor alle details en context, de hele brief bevindt zich hier klikken: https://drive.google.com/file/d/1NNZaHPRbfuA4QBm9HZ-hJQjUQ90O-K3C/view
Gelogd
Pagina's: [1] Omhoog Print 
« vorige volgende »
Ga naar:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!